Brumm - łańcuch w sprayu.

Udostępnij na Facebooku

Brumm - łańcuch w sprayu. Praktyczny, łatwy w zastosowaniu ułatwia jazdę w trudnych warunkach. Naniesienie produktu na powierzchnię opony zapewnia lepszą przyczepność do zaśnieżonej lun oblodzonej drogi. Na suchej asfaltowej nawierzchni produkt wykrusza się z opon, nie powodując ich uszkodzenia.

Brumm - łańcuch w sprayu.
  • Brumm - łańcuch w sprayu.
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt
Kod kreskowy: 5905722161914

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Składniki

Cykloheksan,
2-metylopentan,
Kalafonia.

Adres zwrotny

ONDO sp. z.o.o.,
ul. Czerwińskiego 3B,
31-319 Kraków.

Adres producenta

ONDO sp. z.o.o.,
ul. Czerwińskiego 3B,
31-319 Kraków.

Przygotowanie i stosowanie

Wstrząsnąć przed użyciem. Równomiernie nanieść na część jezdną opony (koła napędowe).
Odczekać kilka minut. Powoli ruszyć.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

H222 Skrajnie łatwo palny aerozol. H229 Pojemnik po ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. P302 + P352 W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. P501 Zawartość / pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Jedyne delikatesy internetowe z dostawą do domu! Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.