Expel Spray na komary i kleszcze 90 ml

Udostępnij na Facebooku

Aerozol skutecznie odstrasza komary pospolite do 7 h, kleszcze do 4 h i meszki do 8 h. Zapewnia ochronę nawet przed tropikalnymi komarami tygrysimi (A. albopictus) do 4 h.

Expel Spray na komary i kleszcze 90 ml
  • Expel Spray na komary i kleszcze 90 ml
Produkt chwilowo niedostępny

1 szt - 0,090 litr

Kod kreskowy: 5904517243811

Dodatkowe informacje
Moje tagi: Dodaj tag

Producent

Marka

Expel

Cechy

skuteczna ochrona

komary do 7 h, kleszcze do 4 h

bez freonu

Opis produktu

Aerozol skutecznie odstrasza komary pospolite do 7 h, kleszcze do 4 h i meszki do 8 h. Zapewnia ochronę nawet przed tropikalnymi komarami tygrysimi (A. albopictus) do 4 h.

Przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Rozpylić niewielką ilość produktu (ok. 1,78 mg na 1 cm² skóry) na odsłonięte części ciała z odległości ok. 15 cm. Nie stosować bezpośrednio na twarz - nanosić za pomocą dłoni.

Do stosowania przez użytkowników powszechnych.

Przechowywanie

Długość okresu przechowywania: do 5 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej.

Jednostka sprzedażowa

Wysokość - 171

Szerokość - 45

Głębokość - 45

Rodzaj opakowania

Typ - Aerozol

Adres producenta

Podmiot odpowiedzialny i producent:
BROS sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@expel.pl
www.expel.pl

Adres zwrotny

BROS sp. z o.o. sp.k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel.: (61) 826 25 12
e-mail: biuro@expel.pl
www.expel.pl

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Pierwsza pomoc: W przypadku wdychania zapewnić dostęp świeżego powietrza i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu z oczami przemyć obficie wodą. Jeśli objawy nie ustąpią, należy zasięgnąć porady lekarza. Po połknięciu natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej oraz pokazać lekarzowi opakowanie lub etykietę. Narażenie przez kontakt ze skórą: może powodować podrażnienie u osób wrażliwych. W przypadku wystąpienia podrażnienia skórę umyć wodą z mydłem. inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie. Opakowania po produkcie i pozostałości produktu należy usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Środki ostrożności: Uwaga H223 Łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H319 Działa drażniąco na oczy. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym Źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę. Nie stosować u dzieci poniżej 2 roku życia. Stosować 1 - 2 razy dziennie u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia oraz 1 raz dziennie u dzieci od 2 do 12 roku życia. Nie przekraczać zalecanej liczby aplikacji. Nie aplikować produktu na dłonie dzieci poniżej 12 roku życia. Czynniki takie jak temperatura i wilgotność powietrza oraz potliwość skóry mogą mieć wpływ na skuteczność produktu. Unikać kontaktu produktu z oczami, skórą wokół oczu, błoną śluzową oraz uszkodzoną skórą. Po zakończeniu stosowania umyć skórę wodą z mydłem. Bezpieczny dla tkanin naturalnych. Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z materiałami syntetycznymi, powierzchniami lakierowanymi, plastikowymi, malowanymi, skórzanymi i zegarkami. Nie wdychać rozpylonego produktu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczona do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia / mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi. Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) 15 % (15 g/100 g).
Nr pozwolenia: PL/2018/0323/MR.

Adres kontaktowy

ul. Karpia 24
61-619 Poznań

Kontakt

BROS sp. z o.o. sp.k.

Telefon kontaktowy

(61) 826 25 12

Rodzaj materiału opakowania

Oznaczenie materiału - 41 - Aluminium

Email kontaktowy

biuro@expel.pl

Adres internetowy

www.expel.pl

Regulacje CLP

płomień - Brak hasła ostrzegawczego

wykrzyknik - Brak hasła ostrzegawczegoSupermarket internetowy Piotr i Paweł

Supermarket internetowy Piotr i Paweł

Wygodne zakupy online

Supermarket internetowy Piotr i Paweł to miejsce na udane zakupy w Internecie. Jesteśmy już w całej Polsce. Nasz internetowy sklep spożywczy to przyjemność z e-zakupów. W naszej ofercie: Pieczywo, Warzywa i Owoce, Nabiał, Sery, Wędliny i Mięso, Ryby, Mrożonki, Kawy i Herbaty, Przetwory i Przyprawy, Słodycze, Napoje. Piotr i Paweł – Zakupy przez Internet. Życzymy udanych zakupów. Supermarket online - Zapraszamy.